OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OPPIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 – 2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Šanci mají projekty realizované na území České republiky kromě hlavního města Prahy. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tento operační program připraveno celkem 4 331 mil. EUR, v přepočtu cca 110 mld. Kč.

Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Dále podporuje aktivity vedoucí ke snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, činnosti směřující ke zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, rozvoji distribučních sítí a uplatnění nových technologií v energetice.

Podpora je zacílena přednostně na malé a střední podniky, nicméně specifické aktivity jsou mj. vhodné taktéž pro velké podniky, podnikatelská seskupení, výzkumné organizace, subjekty inovační infrastruktury, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace či orgány státní správy a samosprávy a pro jimi založené a zřizované organizace.

 

Operační program se skládá z 5 prioritních os:

PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

PO 5 Technická pomoc

 

Více k Výzvě v rámci prioritní osy č. 3: Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Kdo může o podporu žádat

Oprávněnými žadateli jsou malé, střední i velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)

Dotace může být 300 tis. – 100 mil. Kč

Max. míra podpory uvedená v % způsobilých výdajů: malý podnik 80%,  střední podnik 70%, velký podnik 60%

Na co lze získat podporu (podporované aktivity)

Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku), projektová dokumentace, inženýrská činnost, energetický posudek.

 

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
  • nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
  • není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
  • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci
  • projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ

 

Více informací najdete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace: https://www.agentura-api.org