Nová Zelená Úsporám

Státní fond životního prostředí vyhlásil dotační program Nová zelená úsporám, který poskytuje dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE), tzv. oblast C, podoblast C 3.3 až 3.7. Dotace jsou určeny pro všechny majitele (fyzická i právnická osoba) rodinných domů (i rozestavěných). Nová zelená úsporám je vyhlášená pro roky 2015 až 2021, žádosti jsou vyřizovány průběžně, nepodléhají jednotlivým výzvám.
 

Dotaci Vám vyřídíme na klíč

Vyřizujeme dotace z programu Nová zelená úsporám. Již 8 let spolupracujeme s odbornými energetickými auditory, projektanty a montéry, se kterými jsme úspěšně zrealizovali více než 200 elektráren. Jsme pro Vás ten správný partner.

 

Kdo může o podporu žádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to fyzické i právnické osoby. Žádosti budou moci žadatelé podávat pouze elektronicky do vyčerpání stanovené alokace, nebo nejpozději do  31. 12. 2021. Celkem by mělo být do roku 2021 rozděleno 27 mld. Kč pro rodinné domy, bytové domy a později také pro budovy veřejného sektoru. Kompletní podmínky najdou žadatelé na stránkách programu www.novazelenausporam.cz.

Základní pravidla a podmínky NZÚ

  1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Dotace jsou určeny pro všechny majitele (fyzická i právnická osoba) rodinných domů (i rozestavěných).
  2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.
  3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
  4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve než 1. 1. 2014.
  5. V podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C. 3.6, C.3.7 a C.3.8 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp.
  6. Realizaci elektrárny musí provádět firma s odbornou kvalifikací Elektromontér fotovoltaických systémů podle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií.
  7. Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí.
  8. Domácnost si musí spotřebovat minimálně 70 % vyrobené energie z elektrárny.
  9. V rámci Výzvy je možno na jeden objekt uplatnit pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
  10. Podpora bude poskytnuta na všechny úplné, řádně podané a doručené žádosti, které splní všechny podmínky Programu. Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků.

Fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům

Fotovoltaické elektrárny s výkonem do 10 kW, což stačí pro rodinný dům, je již možné provozovat bez licence z Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Odpadají proto také všechny související povinnosti, tj. nemusíte se již registrovat jako OSVČ, platit sociální a zdravotní pojištění, nevzniknou Vám žádné daňové povinnosti, nemusíte mít živnostenský list nebo licenci, nemusíte vést účetnictví…

Elektrárny nad 10 kWp

U solárních elektráren nad 10 kWp je potřeba získat licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Majitel fotovoltaiky musí mít zároveň IČ. Elektrárna s výkonem nad 10 kWp je vhodná pro firmy a organizace, které mají IČ a vedou účetnictví. Od výkonu 20 kWp je pak potřeba i odpovědný zástupce.

 

 
  Sledovaný parametrOznačení [Jednotky]C.3.4C.3.5C.3.6C.3.7C.3.8
Celkový využitelný energetický zisk ze systému         Qss.u
[kWh.rok-1]
≥ 1 700≥ 1 700≥ 3 000≥4000≥ 3000(1f)

≥4000(3f)

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby[%]7070707070
Akumulace přebytků energie do teplé vodyPovinnáMožnáMožnáMožnáPovinná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže[l.kWp-1]80180
Akumulace přebytků energie do akumulátorůMožnáPovinnáPovinnáPovinnáMožná
Minimální měrná kapacita akumulátorů[kWh.kWp-1]1,75/1,251,75/1,251,75/1,25

 

 Podoblast
podpory
   Typ systému    Výše
podpory
   C.3.3Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem   35 000 Kč
   C.3.4Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků
a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok
   55 000 Kč
   C.3.5Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným
ziskem ≥ 1 700 kWh/rok
   70 000 Kč
   C.3.6Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným
ziskem ≥ 3 000 kWh/rok
   100 000 Kč
   C.3.7Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4000 kWh/rok   150 000 Kč
   C.3.8Solární FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravou teplé užitkové vody tepelným čerpadlem   150 000 Kč

Zároveň je poskytována dotace na projektovou dokumentaci ve výši max. 5 000 Kč.

Více informací naleznete na stránkách: http://www.novazelenausporam.cz/

Závazné pokyny pro žadatele v pdf: Závazné pokyny.pdf