Fotovoltaický ohřev vody

V současnosti na trhu klesá cena fotovoltaických panelů. V důsledku toho a také dalších okolností se stává ohřev vody fotovoltaikou efektivnějším než v minulosti nebo při využití klasických solárních kolektorů.

 

1. Výhody fotovoltaického ohřevu vody

  • výrazně jednodušší montáž (dráty jsou tenčí a ohebnější než trubky)
  • bez velkých prostupů a nutnosti izolací
  • minimální poruchovost systému (nehrozí ztráty tlaku, porucha čerpadla apod.)
  • nikdy nemusíte doplňovat ani vyměňovat nemrznoucí směs
  • v zimě se účinnost zvyšuje na rozdíl od solárních termických systémů
  • nižší měrná zátěž střechy
  • panely mohou být umístěny i dost daleko od bojleru/zásobníku
  • prakticky nulové tepelné ztráty při přenosu vyrobené energie z panelů do zásobníku

 

2. Závěsná varianta DZ Dražice Logitex 100-200 l

Předehřev vody

Pro předehřev vody se ohřívače vody zapojují před plynový nebo elektrický kotel se zásobníkovým, nebo průtokovým ohřevem vody, nebo tepelným čerpadlem na zdroj studené vody.

Teplá voda předehřátá pomocí fotovoltaických panelů proudí přímo do zásobníku, výměníku v plynovém nebo elektrickém kotli a když je dostatečně teplá, nedojde k odběru plynu nebo elektřiny, čímž dochází k velké úspoře energií. V případě, že voda není dostatečně ohřátá energií z fotovoltaických panelů, dojde k dohřátí vody kotlem. Na samotný ohřev vody se spotřebuje výrazně menší množství energie než při ohřevu studené vody. Takovéto zapojení ohřívačů vody LX ACDC garantuje teplou vodu i v případě dlouhodobě nepříznivého počasí a zároveň šetří značné finanční prostředky. Při použití ohřívačů na předehřev vody pro tepelné čerpadlo proudí do zásobníku tepelného čerpadla namísto studené vody voda předehřátá až na maximální teplotní limit tepelného čerpadla. Při tomto zapojení dochází k prodloužení životnosti tepelného čerpadla až o 30 %.

Ohřev teplé vody fotovoltaickými panely

Ohřívače vody LX ACDC/M je možné použít jako samostatné elektrické ohřívače vody. Pracují na principu dvou samostatných elektrických okruhů. První je napojený na elektrickou energii ze sítě (AC 230 V) a druhý je napojený na fotovoltaické panely. Oba okruhy mohou pracovat současně nebo každý samostatně.

Připojení na zdroj elektrické energie ze sítě garantuje ohřev vody během dlouhodobého nepříznivého počasí. Pomocí termostatu se nastaví požadovaná teplota vody (např. 45 °C). Při dosáhnutí nastavené teploty se automaticky vypíná přívod elektrické energie ze sítě (AC 230 V) a voda v ohřívači se dále ohřívá ekologicky čistou elektrickou energií z fotovoltaických panelů (ohřev až na max. teplotu 75 °C). Při tomto novém způsobu ohřevu vody dochází k významné úspoře elektrické energie čerpané ze sítě s doprovodným významným šetřením finančních prostředků. Ohřívače vody LX ACDC se dají využít i v režimu nočního proudu (nízký tarif). Při této variantě v noci ohřívá vodu zdroj laciného nočního proudu a přes den ekologicky vyrobený proud z fotovoltaických panelů.

Kombinace s externím zdrojem tepla

Ohřívače vody s externím zdrojem tepla LX ACDC/M+K je možné kromě ohřevu ze sítě a z fotovoltaických panelů připojit i k externímu zdroji tepla (krby, kamna, plynové kotle apod.). Pomocí vestavěného trubkového systému (výměníku) v ohřívači dochází k odevzdávání tepla do vody v ohřívači.

 

Hybridní ohřev vody

Modelová řada M+KW se vyrábí jen v provedení 200 l a má dvě stolitrové teplotní sekce. Tato řada je určena pro podlahové topení pasivních a nízkoenergetických domů jako ekologický elektrický kotel

Model je rozdělený na dvě části.

Voda ve spodní části (B) se ohřívá a dle teploty stoupá do horní části (A) zásobníku, kde je voda ohřátá pomocí plynového nebo elektrického kotle na požadovanou teplotu. Pokud dosáhne teplota vody ve spodní části (B) teploty horní části (A), fotovoltaický zdroj ohřívá celý 200l zásobník (A+B) až na maximální teplotu 75 °C.

Ohřev vody modelem M+KW znamená velmi efektivní využití ekologicky vyrobené elektřiny ze slunce, čímž dochází k výrazné úspoře plynu nebo elektřiny a výrazně se prodlužuje životnost plynových nebo elektrických kotlů.

 

3. Stacionární varianta DZ Dražice Logitex 160-500 l

Stacionární nádrže, které na ohřev vody používají ekologicky vyrobenou elektřinu z fotovoltaických panelů, jsou určeny pro všechny typy instalací od rodinných domů, bytových domů až po velké instalace jako jsou průmyslové objekty.

Vyrobená elektřina z fotovoltaických panelů je přímo napojena na topné spirály v zásobníku vody. Přímý ohřev je zabezpečen pomocí patentovaného zařízení Logitex LX DC SET.

LX DC SET

Set je vybaven funkcí přednostního přesměrování DC. Pomocí bezpotencionálního připojení (12V AC) dokáže přesměrovat vyráběnou elektřinu z fotovoltaických panelů do dalšího zařazení. Pokud například začne pracovat tepelné čerpadlo, automaticky se výroba elektřiny z panelů přesměruje z ohřevu vody do měniče, který je připojen do sítě spolu s tepelným čerpadlem. Měnič začne vyrábět elektřinu pro pohon tepelného čerpadla. A pokud je výroba elektřiny stejná jako spotřeba tepelného čerpadla, tepelné čerpadlo pracuje bez spotřeby elektřiny z distribuční sítě. Po ukončení práce tepelného čerpadla se okamžitě systém LX DC SET přesměruje na ohřev vody v nádrži. Tento proces probíhá několikrát denně a v případě, že tepelné čerpadlo v létě chladí, pracuje celoročně. Nejenže dochází k významné úspoře financí, neboť ze sítě se čerpá v době výroby z fotovoltaických panelů jen minimálně, ale dochází k významnému prodloužení životnosti tepelného čerpadla, protože fotovoltaika ohřívá vodu v nádrži tepelného čerpadla a tepelné čerpadlo nepracuje. Namísto tepelného čerpadla je možné připojit elektrokotel. K zařízení Logitex je možné připojit klimatizaci apod.

Přednostní přesměrování výroby elektřiny z fotovoltaických panelů systémem Logitex z ohřevu vody pro výrobu elektřiny pro elektrická zařízení znamená pro distribuční sítě řešení plošného problému zapínání tepelných čerpadel, elektrokotlů a klimatizací. V případě poklesu nebo zvýšení venkovní teploty na velkém území země dochází k jejich zapínání prakticky ve stejnou dobu. Hrozí okamžité přetížení sítě s následným kolapsem sítě. Systém Logitex výrazným způsobem snižuje v průběhu dne okamžitou zátěž distribuční sítě a přitom prakticky celá výroba z fotovoltaického zdroje je využita v domě pro ohřev vody a pro pohon energetických zařízení s minimálním nebo žádným průnikem vyrobené elektřiny do distribuční sítě.

 

LXDC BOX 0,5-2 kW DC (od r. 2015) a LXDC BOX 1-6 kW DC jsou vybaveny funkcí ON/OFF GRID, pomocí které se dá regulovat výroba AC proudu pomocí měniče DC/AC. Při zapnuté funkci ON měnič pracuje a dodává elektřinu do vnitřní sítě i v případě, že zásobník vody Logitex je vypnutý a také spotřebič elektřiny (elektrický kotel, tepelné čerpadlo, klimatizace apod.), který je připojen bezpotencionálním kontaktem s LXDC BOX, je vypnutý. Při zapnuté funkci OFF měnič pracuje pouze v případě, že připojený spotřebič přes bezpotencionální kontakt pracuje a spotřebovává elektřinu, kterou pokrývá v plném rozsahu výroba elektřiny z fotovoltaických panelů přes měnič DC/AC. Pokud ji nepokrývá a výkon fotovoltaických panelů je nižší než aktuální spotřeba připojeného spotřebiče, rozdíl energie si spotřebič odebere ze sítě. Měnič DC/AC po vypnutí připojeného spotřebiče a při vypnutém zásobníku vody Logitex nedodává elektřinu do vnitřní sítě, a proto nedochází k průniku vyrobené elektřiny do distribuční sítě.