Od 2.ledna 2018 mohou zájemci o pořízení nové fotovoltaické elektrárny (FVE) včetně akumulace získat dotaci ve výši až 80% z pořizovacích výdajů. Dotace je poskytována  Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) v rámci 2. výzvy programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu (UEFS).

MPO letos program pro firmy zatraktivnilo, ale také celou výzvu koncipovalo jako průběžnou. Jaké další změny nová dotační výzva přináší?

Velký zájem o 2 miliardy

V rámci první výzvy v  roce 2017 bylo na MPO podáno 274 žádostí, přičemž na podporu bylo uvolněno 612 milionů korun. Vesměs se jednalo o firemní projekty FVE o velikosti cca 100-120 kWp, které se budou realizovat v letech 2018-2019.

Stejně jako loni i letos MPO pro program UEFS alokovalo 2 miliardy korun. Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 1. 2018 do 30. 4. 2018. Projekt musí být zaměřen na výrobu a akumulaci elektrické energie pro vlastní spotřebu. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp.V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE).

Míra dotace zůstala stejná jako v minulém roce, tj. 80 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců), 70 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců) a 60 % pro velký podnik (nad 250 zaměstnanců).

Hlavní změny v nové dotační výzvě

Oproti první výzvě z roku 2017 MPO přichází letos s několika změnami v rámci 2. výzvy UEFS.

1. Větší možnost přetoků

Hlavní novinkou letošního programu UEFS je to, že MPO zmírnilo podmínky pro přetoky vyrobené elektřiny, která se nespotřebuje v místě spotřeby. Oproti první výzvě (tolerance přetoků pouze 20 % objemu roční produkce energie) z roku 2017 nyní MPO toleruje až 30 % objem přetoků. MPO tak dává šanci dosáhnout na dotace řadě firem, které nemají víkendový provoz, a proto v rámci minulé výzvy na dotaci nemohly dosáhnout.

2. Způsobilé výdaje

V rámci nové výzvy pro UEFS lze dotace získat na  dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a nově i na energetický posudek. V rámci předchozí výzvy nešlo dotace použít na energetický posudek.

Maximální absolutní výše dotace na energetický posudek bude 350 tisíc Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2% celkových způsobilých výdajů.

3. Průběžné vyhodnocování

Další novinku představuje tzv. Průběžná výzva. V praxi to znamená, že projekty budou hodnocené již po odevzdání žádosti o dotaci. Nebude se tedy s hodnocením čekat až na ukončení příjmu žádostí jako tomu bylo v roce 2017.

4. Možnost umístění na objektu neevidovaném v katastru nemovitosti

Výzva umožňuje dotace pro fotovoltaický zdroj s maximálním výkonem  do 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství, spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.

Nově platí, že pokud objekt není evidován v katastru nemovitostí z důvodu, že nepodléhá evidenci, musí tento stav vycházet z platné legislativy. Žadatel v tomto případě doloží zdůvodnění s odkazem na relevantní právní předpis, který stanovuje, že takový objekt se nezapisuje do katastru nemovitostí.

5. Zrychlení realizace projektu

Další změnu představuje požadavek na realizaci projektu ve lhůtě do 2 let od podání dotační žádosti. V minulé výzvě platila lhůta realizace v délce až 3 let.Termín pro realizaci projektu je však možné prodloužit až na 36 měsíců, avšak jen v dobře odůvodněných případech a jen po zahájení fyzické realizace projektu.